Algemene Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan, kunt u onze Algemene Voorwaarden doornemen.

Definities

 1. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met DotComMedia een overeenkomst heeft afgesloten voor de diensten van DotComMedia.
 2. Dienst: de door DotComMedia te creëren dienst welke in opdracht van Opdrachtgever is geworven. Hieronder vallen onder meer webdesign, consultancy, branding en grafische vormgeving, webdevelopment, marketing, SEO optimalisatie, web- en e-mailhosting en SSL-certificaten.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en facturen tussen Opdrachtgever en DotComMedia, voor zover daar in de overeenkomst zelf niet van af is geweken.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden zijn voor DotComMedia niet bindend en niet van toepassing.
 3. Indien een of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

Geheimhouding

Partijen staan er voor in dat elke vertrouwelijke informatie die gedeeld is tussen partijen ten tijde van en in het kader van de overeenkomst geheim zal blijven, indien dit door de andere partij wordt verzocht.

Correspondentie

 1. Alle correspondentie tussen partijen gaat via e-mail. Indien er telefonisch een afspraak is gemaakt geldt deze pas als deze per e-mail bevestigd is.
 2. Opdrachtgever is verplicht een emailadres te verstrekken aan DotComMedia waarop hij bereikbaar is voor DotComMedia. Indien dit emailadres gewijzigd wordt, dient Opdrachtgever dit door te geven aan DotComMedia.

Beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en DotComMedia beëindigd in beginsel door volbrenging.
 2. DotComMedia kan de overeenkomst ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever, mits dit gebeurt door middel van een gedetailleerde en degelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij er een redelijke termijn in acht wordt genomen voor herstel.
 3. Wanneer een overeenkomst, welke niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze na goed zakelijk overleg waarbij beide partijen opzegging als juiste uitkomst zien, door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd onder vermelding van duidelijke redenen.
 4. DotComMedia kan de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien Opdrachtgever:
  1. Aan een of meer van zijn verplichtingen jegens DotComMedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;
  2. In staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen of zijn vermogen zelf heeft verloren. In dit geval heeft Opdrachtgever ook geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Bedragen die DotComMedia vóór ontbinding of opzegging van de overeenkomst heeft gefactureerd in het kader van de overeenkomst, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding of opzegging direct opeisbaar.

Overmacht

Indien DotComMedia geen mogelijkheid heeft tot het nakomen van zijn verplichtingen ingevolge van overmacht, is hij niet gehouden tot nakoming nu dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Als gevolg hiervan zal de overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd. Door deze overmacht ontstaat er geen verplichting tot schadevergoeding.

Betaling

 1. DotComMedia hanteert voor alle diensten een systeem van tarieven. Voor elke dienst is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen, tevens is er voor elke dienst een abonnementsvorm mogelijk.
 2. Voor opdrachten die meer dan €500,- kosten is Opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd aan DotComMedia van ten minste 50% van het te betalen bedrag.
 3. DotComMedia zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Tenzij mondeling of per e-mail anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen van DotComMedia binnen 7 dagen te voldoen.
 4. Opdrachtgever is in verzuim vanaf de dag dat uitbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft.
 5. Als Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag worden verhoogd met wettelijke rente. Hiernaast betaalt Opdrachtgever ook de administratiekosten à €25,- die wanbetaling met zich meebrengt.
 6. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de betaling te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven ter incassering. Bij ingebrekestelling is DotComMedia bevoegd om de al geleverde dienst te blokkeren voor gebruik. Opdrachtgever zal alsdan naast het verschuldigde totale bedrag, ook gehouden worden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder de incassokosten en de kosten van de blokkering van de geleverde dienst.
 7. DotComMedia zal bij wanbetaling gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling verdere levering aan Opdrachtgever op te schorten. Zolang Opdrachtgever de totale bedragen die hij verschuldigd is aan DotComMedia niet heeft voldaan, blijft DotComMedia eigenaar van de door DotComMedia geleverde diensten.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, apparatuur, documentatie of andere materialen berust uitsluitend bij DotComMedia. Opdrachtgever krijgt uitsluitend gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Opdrachtgever zal de materialen niet verveelvoudigen of hiervan kopieën maken. Rechten zullen steeds aan Opdrachtgever worden verleend of worden overgedragen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft DotComMedia de rechthebbende op het auteursrecht van de geleverde diensten.

Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn in de gesloten overeenkomst een termijn overeengekomen waarbinnen DotComMedia haar verbintenissen uit de overeenkomst dient na te komen. Overschrijding van enig gestelde termijn brengt DotComMedia niet in verzuim. Indien overschrijding van een gestelde termijn is te voorzien, zullen partijen met elkaar in overleg treden.
 2. DotComMedia zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en indirecte schade, hieronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vorderingen van derden of schade door bedrijfsstagnatie.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. DotComMedia behoudt zich het recht om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever middels een email.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Opdrachtgever en DotComMedia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.